Kennismaking
Activiteiten
Gedane zaken
Nieuws
Contact
Home

Factsheets

OPDRACHTGEVING WERKEN

Zelden staat iemand stil bij alles wat vooraf gaat aan het slaan van de eerste paal als markant begin van een klein of groot (bouw)project. Een belangrijke schakel in de keten van die eerste grondactiviteiten is onze afdeling Opdrachtgeving Werken (OW) van het Haags Ontwikkelings Bedrijf. Zonder OW geen voortgang van het project, een afdeling waar de motor gesmeerd wordt door de inzet, de kennis en de ervaring van de mannen. Opdrachtnemer van de afdeling Projectmanagement, bron van kosteninformatie voor de afdeling Calculatie en Advies, nauw samenwerkend met de afdelingen Verwerving en Uitgifte, maar vooral ijzersterk in het opdrachtgeverschap. Want eigenlijk doen we niets zelf, we besteden alles uit. Prettig en gemakkelijk, maar het geven, organiseren en begeleiden van opdrachten eist natuurlijk een specialistische kennis en een kwaliteit waarom wij inmiddels bekend staan.

Vier vakafdelingen
Vanaf de ontwerpfase van een plan tot en met de uitgifte van de grond is de afdeling OW betrokken en zetten we al onze krachten in. Doel en kerntaak van onze afdeling is het op tijd leveren van bouw- en woonrijpe grond. Hiermee zijn vier vakafdelingen steeds actief bezig die een ondersteunende, adviserende en begeleidende functie vervullen. In volgorde van opkomst zijn dat de afdelingen beheer, bodem, sloop en civiele techniek. Voor alle geldt dat zij in de voorbereidingsfase van een project kostenramingen leveren aan de afdeling Calculatie en Advies. Een belangrijke en onmisbare adviserende bijdrage voor het uiteindelijke projectdocument. Hieruit blijkt de waarde van de gezamenlijke inbreng, maar los van elkaar heeft iedere vakafdeling zijn eigen specialistische taken. En daar worden ze ook op aangesproken.

Beheren op afstand
In de aanlooptijd van een project gebeurt het dat grond aangekocht wordt waarop nog gebouwen staan. In de periode die voorafgaat aan eventuele sloopactiviteiten om de grond bouwrijp te kunnen opleveren, is het beheer van de woningen of gebouwen een zaak van de afdeling Beheer van OW. Het fysieke beheer wordt daarbij uitbesteed, OW houdt oog op aspecten zoals de kosten en de juridische zaken.

Een opbouwende partner: de vakafdeling Slopen
Om grond bouwrijp te kunnen opleveren moet vaak alles wat er aan gebouwen nog op staat, verwijderd worden. Hier heeft de vakafdeling sloop een taak. We doen een onderzoek naar de haalbaarheid van dit onderdeel van het plan, schatten de kosten van het slopen van de opstal en maken een globale raming van het geheel die onze collega’s van Calculatie en Advies voor de begroting van het totale plan gebruiken. Zoals gezegd leveren we hier een essentieel onderdeel voor de opbouw van het plan.
Komt het tot een projectdocument dat is goedgekeurd dan begint de uitvoering van het werk met een opdracht van de afdeling Projectmanagement aan OW. Vanuit een bestek, waarin alle mogelijke aspecten van het sloopgedeelte zijn onderzocht, komen we tot een aanbesteding en het verstrekken van een opdracht tot slopen aan derden. Begeleiding gebeurt mogelijk vanuit eigen gelederen. De zeer professionele manier waarop we het opdrachtgeverschap vormgeven, maakt indruk. Al vaker kwam het tot een verzoek van buiten de gemeente om een dergelijk traject voor te bereiden en te begeleiden. We danken onze uitstekende reputatie aan onze gedegen kennis maar ook aan de bereidheid de nek uit te steken.
De collega’s van de afdeling bodem gaan in dezelfde periode aan de slag.

Geen plaats voor toeval en verrassingen
Ook deze vakafdeling adviseert Calculatie en Advies in de voorfase van een project over mogelijke kosten. De mensen van Bodem gaan allereerst na, aan de hand van historisch bekende gegevens, of er aanleiding is om de bodem verder te onderzoeken. Wanneer men bij voorbeeld al weet dat de grond van een bepaald gebied vervuild is, zal misschien sanering nodig zijn. Niets wordt aan het toeval overgelaten, onze bodemdeskundigen leveren complete adviezen die gebaseerd zijn op reële gegevens. Daarom is de waardering voor dit gedeelte van het werk groot: alleen de realiteit is een bruikbare peiler om te beoordelen of een project haalbaar is of niet, verrassingen zijn in dit vak niet wenselijk. Wanneer (oriënterend) bodemonderzoek en nader onderzoek inderdaad noodzakelijk zijn, besteedt OW dit uit aan derden.

Het sluitstuk: Civiele Techniek
Nadat de afdelingen Bodem en Sloop hun werk gedaan hebben, komen de collega’s van Civiele Techniek (CT) in actie. De kavel is inmiddels bouwrijp maar wacht nog op vernieuwing of aanleg van de infrastructuur (nieuwe straten, rioleringen, kabels). Dit pakken de mensen van CT met voortvarende hand aan en zorgen in nauwe samenwerking met de beheerder dat binnen een gestelde termijn oplevering plaatsvindt.

Een klinkend resultaat
Daarmee is de klus geklaard. Een reeks van opeenvolgende activiteiten van onze vier vakafdelingen zorgen telkens weer voor een indrukwekkend resultaat. We presenteren dat resultaat met trots, maar bereiken dat alleen door een hechte onderlinge samenwerking, door in te spelen op veranderingen en door een alerte houding richting opdrachtgevers en ­nemers.
De kwaliteit en specialiteit van onze afdeling OW is af te lezen aan het hoge niveau van het opdrachtgeverschap. De medewerkers hebben niet alleen een zeer grondige kennis van de verschillende vakgebieden door hun opleidingen in de bouwrichting of de civiele techniek, maar het zijn ook mensen met een schat aan ervaring. Die ook op het gebied van begeleiding en organisatie goed van pas komt, want als gesprekspartner voor opdrachtnemers moeten zij stevig in hun schoenen staan. En daarmee zijn we bij het kenmerk van onze afdeling: een groep doortastende, reële mensen, die alles weten van hun vak maar tegelijk ook steeds bezig zijn met ontwikkeling, in de breedste zin van het woord.

Comodo SSL